วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2554

อ้างอิง
*เว็บบล๊อกตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาระบบจำนวนจริง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หากผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย.... คณะผู้จัดทำ

ขอขอบพระคุณ 
 อาจารย์ วิภาวดี ไชยมูลสุข ที่ให้คำปรึกษาตลอดจนรายงานเรื่องนี้เสร็จสมบูรณ์
และ 


คณะผู้จัดทำ

1.นายสุนทร                ประพาฬ           รหัสประตัวนักศึกษา  54191400237
2.นางสาวสุพัตรา        แก้ววิเศษ         รหัสประตัวนักศึกษา  54191400238
3.นางสาวสุภาพร        โยงรัมย์            รหัสประตัวนักศึกษา  54191400239
4.นางสาวหทัยชนก     ขบวนดี          รหัสประตัวนักศึกษา  54191400242
5.นางสาวหฤทัย          สุขสุด               รหัสประตัวนักศึกษา  54191400243
6.นายเอกชัย                งามตรง             รหัสประตัวนักศึกษา  54191400244
7.นางสาวอนันทณา     ศรีปาน            รหัสประตัวนักศึกษา  54191400246
8.นางสาวอนุชิดา         พยุงตน           รหัสประตัวนักศึกษา  54191400247
9.นางสาวอนุสรา          คำหลง           รหัสประตัวนักศึกษา  54191400248
ระดับ คบ.คณิตศาสตร์  5/1  หมู่ 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เฉลยข้อสอบ Pat 1  มีนา 53เฉลยข้อสอบสมการพหุนามดีกรี n


  เฉลยข้อสอบสมการและอสมการค่าสัมบูรณ์                 

                                         

เฉลยข้อสอบอสมการเชิงเส้นหนึ่งตัวแปร

เฉลยข้อสอบ มข. 52